MEDIA

NEWS

&

ABCD Centre จัดงานสัมมนาสาธารณะ Thailand Ageing Strategic Forum 2019

ในหัวข้อ

‘ความหวังของคนกำลังสูงวัย: เตรียมความพร้อมประเทศไทยก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ’ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ABCD NEWS | 20 OCT 2019

     ศูนย์พัฒนาธุรกิจและสังคมสูงอายุ (Ageing Business & Care Development Centre: ABCD) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาสาธารณะ ‘Thailand Ageing Strategic Forum 2019’ ในหัวข้อ ‘ความหวังของคนกำลังสูงวัย: เตรียมความพร้อมประเทศไทยก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ’ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุของประเทศไทย

ซึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) และมีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในเชิงนโยบายแก่ภาครัฐและให้ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจแก่ภาคเอกชน

 

     ในงานสัมมนา ‘Thailand Ageing Strategic Forum 2019’ รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี แพทย์และนักวิชาการด้านสาธารณสุขได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘Thailand Graceful Ageing Strategy’ ตามด้วย ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ รักษาราชการผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Design the Life, Define the Country’ การรายงานโครงการวิจัยแบ่งออกเป็นสองช่วงได้แก่ ช่วงงานวิจัยเตรียมความพร้อมภาครัฐและประชาชนและช่วงงานวิจัยเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งนำเสนอโดยนักวิจัยจากเครือข่ายนักวิจัยด้านผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ รศ.ดร.นฤมล นิราทร

ผศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ และศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ตามลำดับ

 

     ทั้งนี้ Thailand Ageing Strategic Forum จะจัดขึ้นในทุก ๆ ปีเพื่อเตรียมพร้อมประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

โดยการให้ข้อมูลความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงในสังคมสูงอายุพร้อมกับองค์ความรู้ที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ความต้องการของผู้สูงอายุอย่างทันท่วงที

©Copyright

Ageing Business & Care Development Centre (ABCD)
THAMMASAT BUSINESS SCHOOL