ผสานองค์ความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ

วิจัย เพื่อพัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมผู้สูงอายุ 

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD) เป็นแพลทฟอร์มของนักวิจัยที่ต้องการบูรณาการและจัดการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามสาขา

เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เพื่อสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมสูงวัย กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

และองค์กรระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัยของ ABCD Centre
โครงการวิจัย Population Ageing in Thailand

- Suggestions and Lessons from one of the Most Aged Country among ASEAN Member States – (2018-2019)

สนับสนุนโดย Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
Research_Volumebar.png
v1.png
v2.png
v3.png
v4.png
v5.png
p1.png
p2.png
p4.png
p3.png
 
 
 
 

VOL.

1

Executive Summary

VOL.

2

‘Long-Term Care Model in Thailand’

Objective

         To study Thai’s population ageing-related policy and development

Assist. Prof.
Duangjai
Lorthanavanich, PhD

Thammasat Business School

Thammasat University

Assist. Prof.
Nalinee Tantuvanit, PhD

Faculty of Sociology and Anthropology

Thammasat University

Assist. Prof.
Narit Nimsomboon

Faculty of Liberal Arts Thammasat University

Supaporn Asadamongkol

Research Assistant

VOL.

3

Informal Workers’ Preparedness for Active Ageing:

A Case Study of Motorcycle Taxi Drivers in Bangkok

Objective

         To provide policy recommendation related to the older people in informal employment sector

Assoc. Prof.
Narumol Nirathron, PhD

Faculty of Social Administration

Thammasat University

Assoc. Prof.
Saksri Boribanbanpotkate

Faculty of Social Administration

Thammasat University

Assoc. Prof.
Bhawana Pattanasri

Faculty of Social Administration

Thammasat University

Siripong Sawatsuntisuk

Research Assistant

VOL.

4

Strategies and Potentials of Business in Ageing Thailand

Objective

     I. To analyse older people’s consumption behaviours

     ii. To report on market trends and innovation trends

CHAPTER

Risk Preference in Ageing Consumers: Evidence from Financial-related
Decisions

I

CHAPTER

Assist. Prof.
Surat  Teerakapibal, PhD

Thammasat Business School

Thammasat University

Nipat Puangjampa

Thammasat Business School

Thammasat University

CHAPTER

II

Business Start-up Survey for Healthcare Industry in Thailand
Prof. Nopadol Rompho, PhD

Thammasat Business School

Thammasat University

Assoc.Prof.Sakun  Boon-Itt, PhD

Thammasat Business School

Thammasat University

Sukrit Vinayavekhin    

Thammasat Business School

Thammasat University

III

CHAPTER

Market for Elderly-targeted Products and Services in Thailand
Arunee Tanvisut, PhD

Thammasat Business School

Thammasat University

นำเสนอผลงานวิจัย

vdo1.png
Infographic Video   |  ABCD x ReThink Thailand
vdo2.jpg
COMING SOON
Infographic Video   |  ABCD x ReThink Thailand
Photo_TAS Forum 2019.JPG
Related Article | SEP 2019
Copy%20of%20Photo_AHWIN_edited.jpg

G20 Health Ministers’ Meeting Side Event 

ณ ประเทศญี่ปุ่น

Related Article | OCT 2019
COMING SOON