MEDIA

NEWS

&

ABCD จัดสัมมนา ‘Professional Caregivers in Elder Care System in Japan’

โดยมีคุณ Shigeo Ito ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านงานสวัสดิการสังคม งานด้านการดูแลผู้สูงอายุ และงานด้านบริหารจัดการการดูแล เป็นวิทยากร

ABCD NEWS | 10 NOV 2019

     ศูนย์พัฒนาธุรกิจและสังคมสูงอายุ (Ageing Business & Care Development Centre: ABCD) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ คุณชิเงโอะ อิโต (Mr. Shigeo Ito) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายประกันสุขภาพ แผนกสุขภาพและสวัสดิการ

ของเทศบาลเมืองทามะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านงานสวัสดิการสังคม งานด้านการดูแลผู้สูงอายุ

และงานด้านบริหารจัดการการดูแล มาบรรยายในหัวข้อ “Professional Caregivers in Elder Care System in Japan” 

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 500 ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมฟังสัมมนาดังกล่าว

     การบรรยายชี้ให้เห็นถึงการวางโครงสร้างของอาชีพ Caregiver ในประเทศญี่ปุ่นและการให้ความสำคัญกับคุณภาพและการพัฒนาทักษะในระยะยาวเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการ การที่จะมาเป็น Caregiver ในประเทศญี่ปุ่นต้องการเข้าอบรม 4 ขั้นอย่างเข้มข้น

ที่เน้นทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติโดยเริ่มจากคอร์สอบรมพื้นฐานไปจนถึงคอร์สเพื่อยกระดับสำหรับ Professional Caregiver เพื่อเตรียมทักษะและความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เนื่องจาก Caregiver ที่ดีควรเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้สูงอายุฝึกฝนการใช้ศักยภาพร่างกายของตนด้วยตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่สาธารณชนมีต่ออาชีพ Caregiver เนื่องจากอาชีพดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ทำงานหนักและมีรายได้น้อย รัฐจึงสนับสนุนอาชีพดังกล่าวด้วย

การให้ความสำคัญกับคุณภาพและทักษะของ Caregiver โดยการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและรักษาคุณภาพของการให้บริการ

อย่างสม่ำเสมอ

     การบรรยายของคุณอิโตเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการดูและบริการผู้สูงอายุและชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบที่ต้องการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมถึงบุคคลผู้ประกอบอาชีพ Caregiver ที่จะเป็นพลัง

ขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานการดูแลและการบริการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

©Copyright

Ageing Business & Care Development Centre (ABCD)
THAMMASAT BUSINESS SCHOOL