A B C D เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

Better Life   Better Care   Better Society

Our Partner

Research Platform

“ เราได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยด้านผู้สูงวัยจากหลากหลายสาขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข”

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD Centre)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Email : duangjai@tbs.tu.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

Email: nopadol@tbs.tu.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

Email: sboonitt@tbs.tu.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Email: spanitdmc52@gmail.com

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

โลจิสติกส์และการขนส่ง

Email: atanvisuth@hotmail.com

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ภาควิชาการตลาด

Email: suratt7@tbs.tu.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

Email: wailerdsak@hotmail.com

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Email : choomnoom@gmail.com

คณะแพทยศาสตร์ /

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ /

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ /

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

Email : virach@gmail.com

คณะเศรษฐศาสตร์

Email: ssrisuchart@gmail.com

คณะเศรษฐศาสตร์

Email: Kaewkwan@econ.tu.ac.th

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Email: narumolnira@hotmail.com

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาสังคมวิทยา

Email: spanitee@hotmail.com

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

Email: sukrit@tbs.tu.ac.th

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขามานุษยวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

Email: sarute@tu.ac.th

รศ. ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ. ดร. ลักษณา เหล่าเกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Email: aksana.l@fph.tu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

Email: harnirat@gmail.com

คณะพยาบาลศาสตร์

Email: vsararud@yahoo.com

คณะสหเวชศาสตร์

ภาควิชากายภาพบำบัด

Email: plaiwan.s@allied.tu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์

ภาควิชากายภาพบำบัด

Email: santhanee.k@allied.tu.ac.th

ตัวอย่างผลงานวิจัย

 •  นวัตกรรมอาหารและเครื่องสำอางสำหรับผู้สูงวัย อาทิ
  เจลเสริมอาหารบำรุงสุขภาพ อาหารที่พัฒนามาจากพืชกลุ่มสมุนไพรที่มีศักยภาพ เจลทาผิวสำหรับแผลเบาหวาน และยาพ่นละอองนาโนอิมัลชันเพื่อบรรเทาอาการอักเสบในผู้สูงวัย

 • โปรแกรมสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Reality Holiday) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงวัย

 • Mobile application platform ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยในการค้นหาบริการการดูแล ตามเงื่อนไขที่ต้องการโดยอาศัยตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน

 • การประเมินอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการจัดการความรู้อาคาร-สถานที่ ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงวัย และการออกแบบชุมชนน่าอยู่สำหรับผู้สูงวัยในชนบท

 • คลินิกเฉพาะทางและ application สำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม (dementia clinic and application for dementia patients)

 • พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลสุขภาพของ
  ผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร

 • ออกแบบและพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัยบนเตียงนอน อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน IoT และ API Platform ระบบรวมซอฟต์แวร์ Elderly Care ระบบการจําแนกชนิดของยา และระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการพลัดตกเตียงของ
  ผู้สูงวัย

 • ข้อต่างระหว่างผู้สูงวัยไทยกับญี่ปุ่น ถอดบทเรียนจ้างงาน และบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับ
  สุดยอด

 • แนวทางการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพหรือการมีงานทำของผู้สูงวัย และการขยายอายุการทำงานในภาคเอกชน

 • โครงการนำร่องเครือข่ายพัฒนารูปแบบการขยายอายุ
  การจ้างแรงงานผู้สูงวัยในสถานประกอบการ

 • การพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการเพื่อเตรียม
  ความพร้อมของแรงงานนอกระบบที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

 • พฤฒพลัง: บทบาทของกลุ่มผู้สูงวัยและ​ “ทุน” ที่ใช้ใน
  การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงวัย

 • โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ำตาลใน
  เลือดสูงของผู้สูงวัยที่เป็นโรคเบาหวาน

 • ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของผู้สูงวัยที่เป็นโรคเบาหวาน

©Copyright

Ageing Business & Care Development Centre (ABCD)
THAMMASAT BUSINESS SCHOOL