โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

'โอกาสและกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงวัย' 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปิดโลกทัศน์ สร้างโอกาส ศึกษากลยุทธ์ เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ

ครบครันทุกมุมมอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

ปิดรับสมัครแล้ว!

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการการอบรมและกำหนดการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการการอบรมและกำหนดการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการการอบรมและกำหนดการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการการอบรมและกำหนดการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

©Copyright

Ageing Business & Care Development Centre (ABCD)
THAMMASAT BUSINESS SCHOOL