โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

 'โอกาสและกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงวัย'

ประเทศญี่ปุ่น: กรุงโตเกียวและเมืองใกล้เคียง  รุ่นที่ 2

เปิดโลกทัศน์ สร้างโอกาส ศึกษากลยุทธ์ เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ

ครบครันทุกมุมมอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

ปิดรับสมัครแล้ว!

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการการอบรมระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562
กำหนดการการอบรมระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2562

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

กำหนดการการอบรมและกำหนดการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน

©Copyright

Ageing Business & Care Development Centre (ABCD)
THAMMASAT BUSINESS SCHOOL